O podjetju


JAVNO PODJETJE VZDRŽEVANJE IN GRADNJE KIDRIČEVO d.o.o. OPRAVLJA KOT GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

A. Obvezne gospodarske javne službe:
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- urejanje in čiščenje javnih površin,
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- druge občinske gospodarske javne službe, ki jih določa zakon ali odlok ustanovitelja.

B. Druge dejavnosti:
- urejanje ter vzdrževanje pokopališč,
- vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov, dvoran, igrišč, parkirišč, postajališč, ipd.,
- plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
- vzdrževanje športno rekreacijskih objektov,
- prevoz blaga v cestnem prometu,
- gradnja hidro gradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij),
- gradnja drugih objektov – nizko gradnje – rekonstrukcije in popravila,
- zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
- vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
- krasitev naselij,
- gradnja objektov nizkih gradenj, ter rušenje objektov, zemeljska dela ter druga gradbena dela,
- postavljanje reklamnih objektov,
- izdajanje projektnih pogojev in soglasij za priključitev na javno kanalizacijo in na druge komunalne objekte in naprave – infrastrukturne objekte v upravljanju ter dajanje soglasij k dovoljenjem za poseg v prostor, kadar le ta zadeva komunalno infrastrukturo v upravljanju javnega podjetja,
- izvajanje drugih nalog za potrebe ustanovitelja.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPLAK
Javno podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o. izvaja obvezno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih ter padavinskih odpadnih voda na področju občine Kidričevo na podlagi sklepa o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in odpadnih voda v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2013 ), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kidričevo na 7. korespondenčni seji, ki je potekala v času od 26. 3. 2013 do 28. 3. 2013.
Dejavnost službe odvajanja in čiščenja odpadne vode obsega:
• vzdrževanje in upravljanje čistilne naprave,
• vzdrževanje in upravljanje kanalizacijskega sistema z vsemi objekti in napravami,
• praznjenje greznic in čiščenje grezničnih gošč,
• visokotlačno čiščenje kanalizacij in zamašenih cevovodov,
• izdaja projektnih pogojev, soglasij, smernic in mnenj za priključitev na javno kanalizacijo,
• vodenje vseh evidenc, ki jih zahteva Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011).
Kontaktna dežurna številka za prijavo okvar na odplakah je 051 658 330.

Javno podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o. izvaja gospodarsko javno službo urejanje javne razsvetljave na področju občine Kidričevo na podlagi sklepa (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2012), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kidričevo na 14. redni seji dne 24. 5. 2012.

JAVNA RAZSVETLJAVA
V sklopu urejanja javne razsvetljave vzdržujemo JR (približno 1200 svetilk, katerih število še vedno narašča), izvajamo novogradnjo JR na odsekih, kjer se obnavljajo ulice in menjavamo zastarele energijsko potratne svetilke z novimi sodobnimi LED svetilkami, s čimer zmanjšamo stroške za porabljeno električno energijo in hkrati zmanjšamo onesnaževanje okolja.
Prijava okvar na javni razsvetljavi na telefon.: 02 / 799-06-25.

Javno podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o. izvaja gospodarsko javno službo urejanje in čiščenje javnih površin na področju občine Kidričevo na podlagi sklepa ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/2012 ),ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kidričevo na 13. redni seji dne 12. 4. 2012.
Dejavnost službe urejanje in čiščenje javnih površin zajema:
Urejanje in čiščenje javnih površin na približno 17 ha površin v kar spada košnja trave, praznjenje košev za smeti, pobiranje listja, obnova ali zamenjava dotrajanih klopi po potrebi obrezovanje dreves in grmovnic ter izobešanje zastav in plakatov.

UREJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH JAVNIH CEST
Javno podjetje Vzdrževanje in gradnje d.o.o. izvaja gospodarsko javno službo urejanje in vzdrževanja občinskih javnih cest na področju občine Kidričevo na podlagi sklepa( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2012 ),ki ga je sprejel Občinski svet Občine Kidričevo na 14. redni seji dne 24. 5. 2012.
Dejavnost službe urejanje in vzdrževanja občinskih javnih zajema:
Vzdrževanje lokalnih cest in poti, v kar spada pometanje cest in pločnikov, čiščenje snega, vzdrževanje in postavitev vertikalne prometne signalizacije, urejanje bankin….